Tack för att ni tog er tiden att besöka Beth och Sötterfällan. Filmen ovan är senare på kvällen mellan nio och tio. Nedan filmer från lördag 17:e och söndag 18:e februari. Även från tidigare datum för jämförelse, de värsta exemplen på blinkande är faktiskt inte med.

Medel- och högintensiva ljus ska övervakas så att fel upptäcks omedelbart.

Hinderbelysningen ska skärmas av och reduceras så mycket som gällande lagstiftning medger.

Det ska inte behöva föras en diskussion kring hinderbelysningen utifrån hur starkt olika vindkraftsetableringars hinderbelysning blinkar. Det ska inte vara någon skillnad i hur hinderbelysningen upplevs av närboende och boende längre bort mellan olika vindkraftsetableringar. Höjden på verken spelar förstås in på olika sätt men lampornas ljusstyrka och hur dimringen sker ska ju vara samma. Att folk tycker att belysningen är irriterande är ju förståeligt och då är det ännu viktigare att TSFS 2020:88 följs. Det gynnar inte heller vindkraften att det blinkar för starkt då det påverkar folks syn på vindkraftens negativa påverkan för närboende och boende. Att de i Beth t.ex. inte klagar beror ju bl.a. på de avtal som skrivits på. Det blir lite fånigt när en del inte ens vill kännas vid att det finns vindkraftverk i deras närhet och att om det mot förmodan skulle göra det så har de i.s.f. inte märkt att de har en kraftigt blinkande hinderbelysning.

Tilläggas bör att jag var bekant med och god vän med Dan och besökte honom både i hemmet och på det hospice han var på när han gick bort. Att han mot slutet ångrade vindkraftsetableringen förändrar inte hur det är nu.

Skuggning
Miljöprövningsdelegationen bedömer att skuggningen bör begränsas så att den faktiska skuggtiden inte överskrider 8 timmar per år. Av den beräkning av skuggpåverkan som genomförts framgår att det kan vara svårt att klara dessa värden i vissa lägen. Miljö­prövningsdelegationen bedömer därför att vindkraftverken ska vara förberedda för installation av urustning som kan stänga av verken för att reducera skuggpåverkan vid närbelägna bostäder.

Hinderbelysning
Kraven gällande hinderbelysning regleras i annan lagstiftning. Miljöprövningsdelegationen bedömer emellertid att det med hänsyn till störning för närboende och påverkan på landskapsbilden bör föreskrivas genom villkor att hinderbelysningen ska skärmas av och reduceras så mycket som gällande lagstiftning medger.

18:e februari

17:e februari

17:e februari – Lagerstorp, skuggning och blinkande natt

8 februari 

7 februari 

12 januari

11 januari

11 november 23

16 maj 23 – här syns det konstiga beteendet innan hinderbelysningen stängdes ned.

19 april 23 – en lampa blinkar kraftigare än övriga.

11 april: Det visade sig att det finns ett pågående ärende kopplat till automatiska felmeddelanden för hinderbelysningen i just Sötterfällan. Det kan alltså vara så att något är fel med belysningen, men det vet vi inte säkert. Turbinleverantören Vestas har felsökt men inte hittat något fel och inväntat bättre väderförhållanden för att kunna göra en mer omfattande kontroll.

9 maj: Precis som vi misstänkte fanns det ett fel som gjorde att hinderbelysningens lampor under en tid lyste med full effekt hela dygnet, istället för att dimras ner under dygnets mörka timmar. Ljuset har alltså lyst starkare än det skulle på kvällar och nätter. Turbinleverantören Vestas har nu åtgärdat felet och hinderbelysningen lyser åter med korrekt ljusstyrka.

Menar man från Eolus att det var först i början av april som man blev informerad av Vestas om detta? (Vi vet hur korrekt det blinkade. Inte korrekt alls).

Ur dokumentationen:
Eolus Wind Power Management AB har daglig övervakning av vindkraftverket. Vid en ev. driftstörning som riskerar att påverka miljön eller människors hälsa negativt, så dokumenteras detta och rapporteras till tillsynsmyndigheten, samt utreds och åtgärdas så fort som möjligt.

Den som har ansvar för driften av ett markerat föremål ska upprätta anvisningar för fortlöpande övervakning av markeringarna. Anvisningarna ska innehålla rutiner för kontroller samt tidsintervaller för dessa kontroller. Medel- och högintensiva ljus ska övervakas så att fel upptäcks omedelbart.

Fel och brister på en markering ska åtgärdas snarast. Fel som inte kan åtgärdas omedelbart ska omgående anmälas till flygbriefingtjänsten (AIS). När ett fel som anmälts har åtgärdats, ska en avanmälan av felet omgående ske till flygbriefingtjänsten (AIS). Anmälan kräver AIP nr för berört vindkraftverk.
Hänvisning: TSFS 2010:155 7 §
Åtgärd: Flygbriefingtjänst en AIS nås genom LFV på telefonnummer 08-797 63 40 eller fpc@lfv.se.
Verifiering: VU´s driftansvarige ska skapa register över AIP nr finns på driftservern.

En journal över driftavvikelser på medel- och högintensiva ljus ska föras för varje föremål. Journalen ska arkiveras under minst 2 år och innehålla 1. driftavvikelsens datum och tidpunkt, 2. hur avvikelsen visat sig samt, om så är möjligt, orsaken till avvikelsen, 3. vilka åtgärder som vidtagits och när avvikelsen åtgärdats eller upphört, och 4. när eventuell anmälan respektive avanmälan har gjorts till flygbriefingtjänsten (AIS).
Hänvisning: TSFS 2010:155 8 §
Åtgärd: Rutin skall finnas för hur lagkravet uppfylls.
Verifiering: VU´s driftansvarige upprättar journal som finns på driftservern.

Om det finns risk för att hinderbelysningen kan orsaka olägenheter för närboende, ska hinderbelysningen avseende synkronisering, avskärmning och reducering av ljusintensitet utformas så att olägenheter för närboende minimeras.
Hänvisning: TSFS 2010:155 30 §
Uppstår klagomål kring hinderbelysningen skall ljuset synkroniseras och dimras ner inom ramen för vad gällande lagstiftning tillåter inom rimlig tid.
Deadline: Klagomål inkom 2019-08-05
Senast 1 månad från klagomålet kommit verksamhetsutövaren till känna.
Utfört: 2019-08-16 Justerades felinställning på verk 3.
Verifiering: VU tar kontakt med servicebolag och får detta åtgärdat och verifierat inom 1 månad.

Varje år står detta i miljörapporten (det gör att jag har svårt att lita på rapporterna, eller annan dokumentation från bolagen, med tanke på hur belysningen på verken lyst sedan 2019): Den hinderbelysning som finns installerad på verken har dimrats ned under nattetid i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2010:155 (ändrad genom TSFS 2013:9 och 2016:95). Detta för att minimera störning på omgivningen.

=======

Ur dokument kallat ”riskbedömning”:

Hinderbelysningen är programmerad i enlighet med TSFS 2013:9 till ljusintensiteten 100 000 cd under dager samt skymning och gryning, och dimras vid mörker ner till 2000 cd. Vindkraftverk utan krav på högintensiva vita blinkande ljus förses med rött fast ljus med intensiteten minimum 32cd. Funktionen övervakas med ett datasystem och utrustningen kontrolleras vid egenkontroll och service.

Vestas och Eolus Vind AB har daglig övervakning av verken. Besök i verken för service och kontroll sker minst 3 gånger/år enligt tecknade serviceavtal och driftavtal (AOM 5000?).